نگاهی به کتاب «معماری دیپلماتیک». هنر معماری در دیپلماسی


گروه معماری هنر آنلاین: در گذشته حاکمان هر ملتی نمایندگان خود را برای ارتباط با ملل دیگر می فرستادند. آنچه از کلمه سفیر برمی آید این است که این نمایندگان با اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده سفر کردند و در بازگشت به سرزمین خود دستاوردهایی را با خود به ارمغان آوردند. امروزه علاوه بر اعزام سفیران، ارتباطات دیپلماتیک ایجاب می کند که محل اقامت آنها نیز به این حضور متصل باشد. در واقع با اعزام سفیر به سرزمینی دیگر، معماری خود را نیز با او می فرستیم. اعزام سفیر هنوز به دنبال بازگشت اوست، اما معماری که هست ماندنی است، معماری به جا مانده از ما بیانگر تاریخ، فرهنگ و اقتدار آنجاست و تا آن زمان از ما خواهد گفت. امروزه قواعد روابط بین الملل مستلزم حضور در سرزمین یکدیگر است. اگر همه ملت ها خواهان روابط دیپلماتیک با یکدیگر باشند، در این صورت به اندازه بسیاری از ملت ها در سرزمین های خوش آب و هوا به صورت دوجانبه حضور خواهند داشت. بنابراین به این ترتیب تعداد ساختمان هایی از این دست در یک زمین معین قابل توجه بوده و اهمیت پیدا می کند. در بخشی از این کتاب آمده است: «معماری به عنوان یکی از جامع‌ترین فعالیت‌های اجتماعی، میان توسعه اقتصادی و نظم ایدئولوژیک و بسیاری از آنچه در مورد نهادها، ساختار توزیع قدرت، روابط اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی می‌دانیم، واسطه می‌شود. و زندگی روزمره از طریق فضاهای کالبدی معماری میسر شده است.نقش هنر معماری در دیپلماسی و ارتقای قدرت نرم ملی انکارناپذیر است.دیپلماسی عمومی ظرفیت های دیپلماتیک معماری برای بازنمایی یک ملت و تأثیرگذاری بر اذهان می تواند منجر شود. به دستاوردهای مختلف برای دولت ها در زمینه های مختلف، امروزه کشورها اهمیت ویژه ای به طراحی ساختمان های دیپلماتیک می دهند و بخشی از نظام آموزشی مرتبط را به آموزش های تخصصی و اولیه در این زمینه اختصاص داده اند، اما در محیط های آموزشی به ویژه دانشگاه ها در کشور ما به لزوم وجود چنین مشکلی که می تواند یک چالش آموزشی باشد توجهی نمی شود آموزش و پرورش معماران ما یا دستگاه دیپلماسی به عنوان متولی سیاست خارجی کشور، برنامه و برنامه مناسبی برای آموزش و تربیت متخصص ندارد. در واقع ملت های جهان بیش از هر چیز دیگری را از طریق ساختمان و معماری می شناسند و از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. هر ساختمان در عین ایستایی، معانی ضمنی بسیاری دارد. ساختمان ها در مواجهه با مخاطب از جنبه های زیبایی شناختی وارد ذهن او می شوند و تصویری مثبت یا منفی از یک ملت شکل می دهند. این کتاب در پنج فصل با عناوین «تعریف و مفاهیم دیپلماتیک»، «ادبیات و مفاهیم معماری سیاسی، ادبیات معماری سیاسی»، «مبانی نظری معماری ساختمان دیپلماتیک»، «مقررات و استانداردهای طراحی ساختمان های دیپلماتیک» و بررسی فرآیند طراحی نمونه‌های موردی». بوده است کتاب «معماری دیپلماتیک» با عنوان فرعی «اصول و مبانی معماری و طراحی ساختمان های دیپلماتیک» نوشته پژمان احمدی در 164 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و بهای 38 هزار تومان در انتشارات طحان منتشر شده است.


اخبار هنری

دیدگاهتان را بنویسید