مهاجران افغان هنوز نمی توانند مبالغ هنگفتی را با شماره تلفن پرداخت کنند "در شب" منتقل کردنصادقی زاده نیلی حل مشکلات بانکی مهاجران افغانستانی را در کنار رعایت قوانین بانکی ایران ضروری دانست.


اخبار وب گردی

دیدگاهتان را بنویسید