من یه ماشین پژو دارم وقتی فرمان رو چرخوندم فرمان بیشتر لرزید و صدا داد. برای حل این مشکل به آژانس مراجعه کردممن یه ماشین پژو دارم وقتی فرمان رو چرخوندم فرمان بیشتر لرزید و صدا داد. برای رفع این مشکل به نمایندگی رفتم – اخبار خودرو


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید