ما اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهیموزیر امور خارجه گفت: رژیم برلین با تحریم های غیرانسانی خود مرتکب نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده ریاکارانه از سازوکارهای حقوق بشری شده است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید