قیمت کارخانه محصولات سایپا – بهمن 1401به گزارش « اخبار خودرو »، لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا بهمن ماه 1401 به شرح جدول زیر منتشر شد. نام محصول (Tomans) Tiba Boxed 120،107،000 TIBA به علاوه 142،012،000 TIBA 2 127،117،000 TIBA2 به علاوه 142،012،000 SAINA 124،893،000 SAINA PLUS 141،980،000 AUTOMION S 169،998،000 سریع AUPTOM ATOMONP AUPTRACT QUICK STRAST AUPTOM SINA20،000 SAINA20،000 سریع سریع 168،830،000 سریع 168،241،000 160,645,000 Van 151 optional 186,644,000 Nissan single optional 349,000,000 (radial 5,800,000 ● hydraulic 7,500,000) Nissan dual optional 389,900,000 (radial 5 ,800,000 ● Hydraulic 7,500,000) Nissan Diesel (Euro5) 449,000,000 Padra Plus 410,000,000 Padra Plus dual fuel 443,000,000 Caron pickup 499,000,000


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید