سپهر خلجی به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی منصوب شدعلی بهادری جهرمی سخنگوی و دبیر هیات دولت گفت: رئیس جمهور دکتر سپهر خلجی را به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت منصوب کرد. علی بهادری جهرمی گفت: بر اساس اصلاحیه آیین نامه نحوه تعیین و حدود وظایف سخنگوی دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت که در آبان ماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید، وظایف سخنگوی دولت و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از هم جدا شدند. وی افزود: علاوه بر این تغییر، در آیین نامه مذکور، ترکیب اعضای شورای اطلاع رسانی دولت نیز اصلاح شد. سپهر خلجی دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه است. عضویت در شورای اطلاع رسانی دولت، عضویت در شورای عالی و معاونت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و تألیف کتب و مقالات متعدد در حوزه ارتباطات و رسانه از سوابق رئیس جدید شورای اطلاع رسانی دولت رئیس شورای اطلاع رسانی دولت یکی از اعضای کابینه است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید