رویکرد جهاد خدمت در بسیج با تشکیل بسیج سازندگی ارتقا یافترئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: احداث راه و مساجد، خانه بهداشت و سایر نیازمندی های مناطق محروم و نیازمند یکی از فعالیت های گروه های جهادی در عرصه سازندگی است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید