درخواست تعویق خصوصی سازی خودروسازان از سوی اتاق فکر سیاستگذاری دانشگاه امیرکبیربه گزارش « اخبار خودرو »، اتاق فکر سیاسی امیرکبیر در راستای تصمیم دولت برای واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا در نامه ای به وزرای اقتصاد و امنیت به الزامات و پیش نیازهای واگذاری اشاره کرد. دو شرکت ایران خودرو و سایپا خواستار تعویق واگذاری این دو شرکت تا زمان تحقق این پیش نیازها شدند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: خصوصی‌سازی ابزاری است و به خودی خود نمی‌تواند کارایی و توسعه صنعت خودرو را افزایش دهد، بلکه خصوصی‌سازی تسهیل‌کننده‌ای است که در گام اول هدف و چشم‌انداز صنعت خودروسازی پیش روی آن است. خودروسازی باید روشن شود و در گام بعدی مشخص شود که خصوصی سازی چگونه و تحت چه فرآیندی می تواند به تحقق هدف توسعه صنعتی کمک کند. اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ پلت‌فرم ﺻﺮﻓﺎً در ﺗﯿﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ادﻏﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺟﻬﺖ این شرکت‌ها تنها در راهبرد عمل خواهند کرد. lly امکان حرکت به سمت طراحی و تولید برند ایرانی در آینده را در صنعت خودروسازی ایران رد می کند.


اخبار خودرو

دیدگاهتان را بنویسید