تاکید رئیسی بر ضرورت توسعه سواحل مکرانرئیس جمهور با ارسال پیامی به اولین همایش ملی توسعه سرزمینی بر ضرورت توسعه سواحل مکران با تاکید بر دریا تاکید کرد.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید