این فتنه جنگ احزاب/جنگ ترکیبی برای بی ثبات کردن کشور استسردار سیاری گفت: در فتنه 2016 و 2018 تمرکز بر بحث اقتصادی بود اما این فتنه یک جنگ حزبی است.


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید