آیا زنان و مادران ایرانی در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران مستثنی شدند؟سخنگوی وزارت امور خارجه از رئیس جمهور آمریکا مدعی آزادی زنان ایرانی پرسید: آیا زنان و مادران ایرانی از تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران مستثنی شدند؟


اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید